logotype_outlines
Stadsbyggnad

I våra stadsbyggnadsprojekt behandlar vi en större skala av stadsstrukturer med fokus på bebyggelsestruktur, gatustruktur och offentliga rum. 
 
Eftersom det är ett komplext och tvärvetenskapligt område så arbetar vi i ett nätverk av t.ex. arkitekter, trafikplanerare, ingenjörer, sociologer och ekonomer där vi tillhandahåller specialistkunskaper inom användning, utformning och identitet av det offentliga rummet.
 
Vi anser att städerna ska vara mänskliga, dynamiska, gröna, flexibla, resurssnåla och integrerade.

Vår kompetens

Workshops och medborgardialog
Framtidsscenario och visionsarbete
Planprogram, strukturplaner och grönstrukturplaner
Identitetsstrategier
Gestaltningsprogram
Renderingar, visualiseringar och illustrationer
Projektering av kvarter, gator, parker och torg för stadsbyggnadsprojekt