logotype_outlines
Identitet

Vi kan hjälpa er att utveckla identitetsstrategier för bostadsområden och stadsdelar. En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet för att attrahera nya besökare, invånare och företag.
 
Det består av en kombination av samordnade åtgärder, politik och kommunikation som främjar denna förändring. Dessa kan omfatta nya beteenden, fysiska åtgärder i stadsmiljön, stadsplaneringsstrategier, gestaltningsprogram, ny policy, nya arbetsgrupper, andra arbetssätt och tillhörande kommunikationsstrategier.
 
En identitetsstrategi kan vara en del i en områdesutvecklingsplan, planprogram, strukturplan eller en fristående handling.
 
Arbetet utgår ifrån omvärldsanalyser, platsanalys och dialog med medborgare, tjänstemän, politiker, fastighetsägare och övriga intressenter.

Vår kompetens

Omvärldsanalyser och platsanalyser
Planering och ledande av workshops
Framtidsscenario och visionsarbete
Stadsplanering och gestaltningsprogram
Identitetsstrategier

Herb Caen