2017-11-20

Grönområde eller ett grönt område?

Här kommer ett debattinlägg från oss som nyligen publicerades i Jönköpingsposten angående planerna på att bygga en flytande ö i Munksjön. Byggherren vill bygga en "park" i konstmaterial och påstår att det räcker för att leva upp till kriterierna för ett grönområde.

"Diskussionen om den flytande ön visar på att grönområden inte prioriteras tillräckligt högt i Jönköping. Enligt avtal ska en park nu byggas på en ö, i en sjö, istället för på fast mark. Man kan utifrån detta ana att den ekonomiska vinningen det ger att bygga fler bostäder på den fasta marken har fått företräde framför ett grönområde.

Själva idén att bygga en park på en flytande ö är kanske inte fel men man måste vara väl införstådd med att träd, gräs och övriga växter föredrar att växa i jord, och jord är tungt. Så om man vill att det hela ska flyta och inte sitta på sjöbotten så kommer det att kosta pengar. Om man då inte värdesätter grönområden så vill man heller inte lägga pengar på dem och tror då att det istället räcker med grönt konstgräs, gummiasfalt och lekutrustning.

Gröna träd

Så istället för ett grönområde får vi ett "grönt område", men bara för att dessa är av samma färg betyder det inte att de har samma kvalitéer, de är snarare två helt olika saker. Ett grönområde med till exempel träd, växter och gräs ger stadens invånare, enligt Världshälsoorganisationen, många hälsoeffekter. Det ger mental avkoppling, reducerade stressnivåer, ökad fysisk aktivitet, en minskning i luftföroreningar och buller samt har temperaturreglerande effekter. Det ger dessutom flera övriga ekosystemtjänster såsom ett ökat naturvärde och dagvattenhantering.

Ytor av konstgräs (plast), betong och gummiasfalt ger inte dessa viktiga effekter, endast ökad fysisk aktivitet om till exempel lekutrustning finns med, så enkelt är det. Utöver alla de ovannämnda positiva effekterna av riktiga grönområden så finns det även positiva ekonomiska effekter. Statistik

 från Storbritannien visar t.ex. att närheten till en lokal park ökar värdet på villor med 9,6% och värdet på lägenheter med 7,9%. Det finns alltså även en långsiktig ekonomisk vinning i att satsa på och prioriterar våra grönområden.

Vad som är viktigt att förstå är att om stadens invånare (inklusive växter och djur) mår bra så mår staden bra. När en stad mår bra så finns det möjlighet för näringsliv, kultur, service och turism att blomstra."

Tom Billingham, landskapsarkitekt