2 september 2019

Parkgården – colour, light, movement, texture, sound and scent

In 2016 we started work on the design of the external spaces for an existing sheltered housing complex, Parkgården, in the city of Nässjö. The complex includes administrative and nursing offices, a restaurant, sheltered housing accommodation and assisted living accommodation. The design brief was to create spaces that satisfied the needs of the residents, nurses and management team. For many of the residents the courtyard garden is the only outdoor space they are able to easily visit and spend time in. The wheelchair friendly planting beds for vegetables and the furnishing has been done in collaboration with Wahlström design.

Sense Garden

The main focus of our design was on creating a garden that would stimulate the senses; a garden of colour, light, movement, textures, sounds and scent. The design allows for movement through a variation of spaces with shifting views and experiences. The sound of running water, sedum for tactile sensory, plants that attracts a lot of butterflies and other pollinators into the garden that create an interest for the residents. The plants also give an ecological aspect to the gardens function. Raised beds allow the residents to interact with the plants in the garden and wheelchair friendly planting beds allow for vegetable and flower growing. The residents have reacted very positively to the garden and have even started looking after it as one of their activities. We hope that this project will inspire similar investment in green spaces around other schools, care homes and other community buildings!

Odlingar i en parkmiljö.

Parkgården - färg, ljus, rörelse, känsel, ljud och doft

Under 2016 inledde vi ett arbete med utformningen av utemiljön för ett äldreboende, Parkgården, i Nässjö. Byggnaden inkluderar administrations- och vårdkontor, en restaurang, trygghetsboende och äldreboende. Uppdraget var att skapa en utemiljö som tillgodoser de boendes, vårdpersonalens och ledningens behov. För många av de boende är innergården den enda utemiljön de lätt kan besöka och vistas i. Odlingsbäddarna och möbler i projektet togs fram i samarbete med Wahlström design.


Rosa blommor
En parkmiljö med växter och en parkbänk

Sinnesträdgård

Huvudfokus för vår design var att skapa en trädgård som skulle stimulera sinnena; en trädgård med färg, ljus, rörelse, element för känsel, ljud och dofter. Utformningen är gjord som en rörelse genom en variation av olika rum med skiftande vyer och upplevelser. Vatten som porlar, sedummattor att sätta fötterna på och växter som lockar många fjärilar och andra pollinatörer in i trädgården. Växter som i sin tur skapar intresse för invånarna och ger en viktig ekologisk funktion till trädgården. Upphöjda växtbäddar gör det möjligt för invånarna att interagera med växterna i trädgården och rullstolsanpassade odlingsbäddar möjliggör odling av grönsaker och blommor. Invånarna har reagerat mycket positivt på trädgården och har även börjat ta hand om den som en aktivitet. Vi hoppas att detta projekt kommer att inspirera till liknande investeringar i gröna utemiljöer kring andra skolor, vårdhem och andra samhällsbyggnader.