5 december 2019

Vinst i markanvisningstävling Västerport!

Christmas is on its way so we’re taking a moment to look back at the year. We are very grateful for all the opportunities and rewarding collaborations we’ve had this year. One of the highlights for us was winning a competition for Västerport in Varberg together with Arkitekthuset and Hökerum Bygg. We were responsible for the design of the outdoor spaces and two roof gardens for a new mixed-use block comprising over 300 apartments. Here’s some of the jury’s evaluation regarding our design:

“The design of the external environment is ambitious but allows a simple movement around its proposed "secret garden" which becomes a green lung where ecosystem services, biodiversity and stormwater management interact. The two roof gardens have different themes which allows for both peace and quiet or activity and community, which is appealing. The proposal has a sound basic composition that takes advantage of the site's conditions in a good way and gives an attractive variation in the cityscape.” ”The inner part which provides a lush and quieter environment has been shaped with varying spatial and topographic differences that add value. The surfaces are interconnected to create a whole that breathes innovation.”

This year, our Christmas gift goes to the Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) and their work with bees and biodiversity.
We wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year!!

Ritning av gård.

Julen är snart här och vi tar en titt tillbaka på året. Vi är verkligen tacksamma för alla möjligheter vi fått och givande samarbeten vi har haft i år. En av höjdpunkterna för oss var att vinna en tävling för Västerport i Varberg tillsammans med Arkitekthuset och Hökerum Bygg. Vi var ansvariga för utformningen av gårdsmiljön och två takterrasser i ett nytt kvarter med över 300 lägenheter och butikslokaler i markplan. Här är några rader från juryns utvärdering av vår design:

”Gestaltningen av gårdsmiljön är ambitiös men medger en enkel rörelse runt sin föreslagna ”secret garden” som blir en grön lunga där ekosystemtjänster, biologisk mångfald och dagvattenhantering samspelar. De två takterrasserna har olika tema vilket medger lugn och ro alternativt aktivitet och gemenskap vilket är tilltalande. Förslaget har en sund grundkomposition som tillvaratar platsens förutsättningar på ett bra sätt och ger en tilltalande variation i stadsbilden.” 

”Den inre delen som ger en lummig och lugnare miljö för möten har gestaltats med varierande rumsligheter och nivåskillnader som ger mervärden. Ytorna är sammanlänkade i en helhet som andas nytänk.”

I år går vår julgåva till Naturskyddsföreningen och deras arbete med bin och biologisk mångfald.

Vi önskar alla en God jul och ett Gott Nytt År!!